Pirkimo taisyklės

 • PASLAUGŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

  Bendrosios sąlygos

  1.1. Šios paslaugų naudojimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) taikomos, kai naudojamasi internetine svetaine minordija.lt (toliau – „MINORDIJA svetainė“) bei joje esančia elektronine parduotuve (toliau – „MINORDIJA elektroninė parduotuvė“). Prieš pradėdami naudotis MINORDIJA svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. MINORDIJA svetainė bei MINORDIJA elektroninė parduotuvė kartu taip pat vadinamos „Paslaugomis“. Naudodamiesi MINORDIJA svetainėje teikiamomis Paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.
  1.2. Paslaugas administruoja uždaroji akcinė bendrovė "MINORDIJA" (toliau – „MINORDIJA“), buveinės adresas: Veiverių g. 134 C, LT-46353 Kaunas, juridinio asmens kodas 211736870, PVM mokėtojo kodas LT117368716, el. p. minordija@minordija.lt
  1.3. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis patvirtinate, jog Paslaugų naudojimo metu MINORDIJA pateikiate teisingus, tikslius ir išsamius savo asmens duomenis. MINORDIJA neprisiima atsakomybės ir negali būti laikoma atsakinga už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl klaidingų asmens duomenų, būtinų Paslaugų teikimui užtikrinti, pateikimo. Jūsų asmens duomenis tvarkome MINORDIJA privatumo taisyklėse aprašyta tvarka.

  1.4. MINORDIJA elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu.

  Naudojimasis Paslaugomis

  1.5. MINORDIJA Paslaugomis gali naudotis registruoti arba neregistruoti naudotojai, tačiau tam, kad galėtumėte naudotis visomis MINORDIJA svetainės funkcijomis ir turiniu, įskaitant MINORDIJA elektroninę parduotuvę, turite susikurti Paslaugų naudotojo paskyrą. Naudodamiesi Paslaugomis, šių Taisyklių įsipareigojate laikytis nepriklausomai nuo to, ar esate registruotas naudotojas.
  1.6. MINORDIJA svetainėje registruotis ir joje esančia informacija galite naudotis, jei tokia teisė Jums nėra ribojama taikytinų teisės aktų reikalavimų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, reikalavimų dėl naudotojo amžiaus bei veiksnumo). Sutikdami su šiomis Taisyklėmis patvirtinate, kad turite teisę savarankiškai priimti sprendimą dėl naudojimosi Paslaugomis arba, kad Paslaugomis naudojatės su savo teisėto atstovo sutikimu. MINORDIJA tapus žinoma, jog Paslaugomis naudojatės neturėdamas tokios teisės arba pažeisdamas šių Taisyklių reikalavimus, turime teisę panaikinti Jūsų registracijos paskyrą, įskaitant visus naudotojo duomenis, arba kitaip apriboti Jūsų galimybę naudotis Paslaugomis.
  1.7. Registruodamiesi Svetainėje patvirtinate, kad susikurta paskyra naudositės asmeniškai ir savo slaptažodžio ir (ar) kitų prisijungimui būtinų duomenų neatskleisite tretiesiems asmenims. Visi veiksmai, atlikti prisijungus Jūsų, kaip Paslaugų naudotojo, vardu, yra laikomi atliktais Jūsų paties ir Jums tenka visa atsakomybė už tokių veiksmų pasekmes.

  1.8. Kai MINORDIJA elektroninėje parduotuvėje įsigyjate prekes, kartu su Jūsų pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Jūsų ir MINORDIJA sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties dalimi, ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai suformuojate prekių užsakymą ir nustatyta tvarka atliekate apmokėjimą bei gaunate elektroniniu paštu MINORDIJA patvirtinimą, kad Jūsų užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.
  1.9. Jums nesuteikiama galimybė pirkti prekių MINORDIJA elektroninėje parduotuvėje ar naudotis Paslaugomis, jeigu nesate susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinkate. Jei naudojatės MINORDIJA paslaugomis laikome, kad susipažinote ir besąlygiškai sutikote su visomis Taisyklėmis.
  1.10. MINORDIJA pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jums apsiperkant MINORDIJA el. parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl rekomenduojame su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
  1.11. MINORDIJA neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei iš dalies ar visiškai nesusipažinote su Taisyklėmis, nors Jums tokia galimybė buvo suteikta.
  1.12. Atsižvelgdama į Taisyklių 1.4. punktą ir siekdama pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, MINORDIJA pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus. Tai reiškia, jog MINORDIJA turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Jūsų užsakymą (-us), kai užsakote mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Jūsų užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.
  1.13. Susidarius svarbioms aplinkybėms, MINORDIJA gali laikinai arba iš viso nutraukti Paslaugų teikimą, apie tai iš anksto Jums nepranešus.
  1.14. Visas MINORDIJA svetainės turinys, įskaitant tekstą, dizainą, grafinius elementus, logotipus, prekių ženklus, pavadinimus, vizualinius kūrinius, garso įrašus, programinę įrangą, kitus intelektinės nuosavybės objektus priklauso MINORDIJA. Be atskiro MINORDIJA leidimo juos draudžiama naudoti kitais negu naudojimosi MINORDIJA Paslaugomis tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, negalima komerciniais tikslais atgaminti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar kaip nors kitaip naudoti nei MINORDIJA svetainės, nei atskirų jos ar jos turinio dalių.

  Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

  1.15. Norėdamas naudotis MINORDIJA el. parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalote užsiregistruoti MINORDIJA el. parduotuvės sistemoje kaip nuolatinis ar vienkartinis vartotojas, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalote pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas pateikia juridinio asmens pavadinimą.
  1.16. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, privalote nedelsdamas juos atnaujinti. MINORDIJA jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitėte ir nepapildėte duomenų jiems pasikeitus.
  1.17. Jūs turite teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.
  1.18. Užsiregistravęs MINORDIJA svetainėje, įgyjate individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti, laikyti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Jei prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti MINORDIJA apie tai paštu, telefonu ar el. laišku.
  1.19. Užsiregistruodamas MINORDIJA svetainėje kartu suteikiate MINORDIJA teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse bei MINORDIJA Privatumo taisyklėse numatytais tikslais asmens duomenis, kuriuos pateikia MINORDIJA naudodamasis Paslaugomis.
  1.20. MINORDIJA gali statistiniais tikslais naudoti su Jumis tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Jūsų tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

  Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  1.21. Prekių kainos MINORDIJA el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės parduodamos kainomis, galiojančiomis MINORDIJA el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
  1.22. Už prekes galite atsiskaityti naudodamasis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Jūsų pasirinkta elektroninės bankininkystės sistema. Norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turite būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“ AB, „Luminor“ AB, AB SEB bankas, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Citadele ar Danske Bank A/S Lietuvos filialas. Mokant už prekes šiuo būdu, Jums elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal Jūsų apmokamą užsakymą. Pinigus pervedate į MINORDIJA sąskaitą. Atsakomybė už Jūsų duomenų saugumą mokėjimo metu šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
  1.23. Už užsakytas prekes įsipareigojate sumokėti nedelsiant suformavęs užsakymą. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą), pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma MINORDIJA banko sąskaitoje. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra suskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.
  1.24. Jei pareikalaujate PVM sąskaitos - faktūros, MINORDIJA ją išrašo ir Jums pateikia Jūsų registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 5 (penkias) darbo dienas po prekių pristatymo. Jūs turite teisę pareikalauti PVM sąskaitos - faktūros per 30 kalendorinių dienų nuo prekių pirkimo.

  Prekių komplektavimas ir pristatymas

  1.25. MINORDIJA el. parduotuvės prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekes pristato MINORDIJA įgaliotas atstovas.
  1.26. Už prekių pristatymo paslaugą yra taikomas papildomas mokestis (išskyrus 40 EUR viršijančius užsakymus Lietuvos Respublikoje be Kuršių Nerijos), nurodytas MINORDIJA el. parduotuvės prekių užsakymo pateikimo metu. Tiesioginio pristatymo į namus kaina Lietuvoje – 3,50 EUR, pristatymo kaina per partnerių pašto terminalus – 2,30 EUR.
  1.27. MINORDIJA deda visas pastangas, kad Jūsų užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi. Jeigu to padaryti nepavyksta, Jums pinigai už apmokėtas, tačiau dėl MINORDIJA kaltės nepristatytas prekes, grąžinami į Jūsų banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių kainos sumokėjimo. Apie tai būsite nedelsiant informuotas pateiktu el. paštu ar telefonu.
  1.28. Jūsų užsakytos prekės el. parduotuvėje pristatomos užsakyme nurodytu adresu, prekes įsipareigojate priimti pats.
  1.29. Tuo atveju, kai Jūsų užsakyme nurodytu pristatymo adresu nėra galimybės prekę perduoti Jums asmeniškai, MINORDIJA įgaliotas atstovas turi teisę prekes perduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, ir tai bus laikoma tinkamu prekės pristatymu. Jei MINORDIJA įgaliotas atstovas Jūsų nurodytu adresu neranda nei Jūsų, nei bet kurio kito pilnamečio asmens, prekių siunta grąžinama į artimiausią siuntų terminalą, užfiksuojant siuntos nepristatymo priežastį. MINORDIJA kuo skubiau informuoja Jus apie susidariusią situaciją.
  1.30. Jeigu prekės nebuvo pristatytos dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Jūsų priklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, užsakydamas prekę nurodėte neteisingą adresą, nurodytu adresu Jūs ar gavėjas nerandamas ar pan.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai papildomai sumokate už pakartotinį prekės pristatymą.
  1.31. MINORDIJA įgaliotas atstovas įprastai pristato prekes Jums į namus, biurą ar bet kokiu kitu pasirinktu adresu Lietuvoje per 2 - 7 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo. Siuntos pristatomos darbo dienos bėgyje 8.00 - 17.00 val. Apie numatomą siuntos pristatymo laiką bei siuntos numerį būsite informuotas telefonu arba el. paštu. Naudodamiesi MINORDIJA Paslaugomis sutinkate, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo MINORDIJA nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, MINORDIJA įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Jumis ir suderinti prekių pristatymo būdą bei laiką.
  1.32. Prekių pristatymo metu, kurjeriui pareikalavus, turėsite parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  1.33. MINORDIJA yra atleidžiama nuo atsakomybės už prekių nepristatymą arba pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Jums nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Jūsų priklausančių aplinkybių.
  1.34. Prekių pristatymo metu privalote kartu su MINORDIJA įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę.
  1.35. Pastebėjus, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeista ar kitaip išoriškai sugadinta pakuotė), privalote tai pažymėti prekes lydinčiuose dokumentuose (MINORDIJA egzemplioriuje). Jums nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
  1.36. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu pastebite, kad siuntoje prekių kiekis yra netinkamas arba pateiktos prekės neatitinka Jūsų užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta prekes lydinčiame dokumente, privalote nedelsiant informuoti apie tai MINORDIJA, grąžinti neužsakytas prekes, o MINORDIJA įsipareigoja per įmanomai trumpiausią laikotarpį pristatyti tinkamą ir (ar) trūkstamą prekių kiekį ir (ar) tinkamas prekes.
  1.37. Jums pasirinkus prekes atsiimti pašto siuntų terminale, siuntos pristatomos per 2 - 7 darbo dienas.
  1.38. Pašto siuntų terminalai įprastai veikia 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. Skirtingų pašto terminalų taškų darbo laikai gali skirtis, todėl prieš vykstant atsiimti siuntos, rekomenduojame pasitikslinti.
  1.39. Kai Jūsų siunta bus pristatyta į pašto terminalą, apie tai Jums bus pranešta SMS žinute, telefonu ir/ar el. paštu. Prekes iš pašto terminalo galite atsiimti per 7 kalendorines dienas. Užsakytų prekių neatsiėmus per šį laikotarpį, jos bus grąžintos MINORDIJA. Atsiimdami siuntą pašto terminale turėsite suvesti SMS žinute gautą PIN kodą.
  1.40. Jei atsiimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

  Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  1.41. MINORDIJA el. parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekių aprašymai MINORDIJA el. parduotuvėje ir ant konkrečių prekių pakuočių esantys prekių aprašymai gali skirtis – tokiu atveju turite vadovautis ant konkrečių prekių pakuočių esančiais prekių aprašymais. Realios prekės išvaizda taip pat gali skirtis nuo esančios nuotraukoje.
  1.42. MINORDIJA neatsako už tai, kad MINORDIJA el. parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Jūsų naudojamų el. prietaisų ypatybių.
  1.43. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, MINORDIJA įsipareigoja tokias prekes parduoti Jums taip, kad turėtumėte realią galimybę tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

  1.44. Jūs turite teisę atsisakyti MINORDIJA elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo - pardavimo sutarties, apie tai pranešdamas MINORDIJA raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus, jei pirkote:
  1.44.1. pagal specialius Jūsų nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms;
  1.44.2. greitai gendančias prekes ar prekes, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  1.44.3. supakuotas prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  1.44.4. prekes, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.
  1.45. Šių Taisyklių 1.46. punkte numatyta teise grąžinti prekes galite pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu:
  1.45.1. grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  1.45.2. prekė nėra sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama;
  1.45.3. prekė yra tos pačios komplektacijos, kokią ją gavote;
  1.45.4. galite pateikti prekės įsigijimą iš MINORDIJA patvirtinant dokumentą.
  1.46. Atkreipiame dėmesį, jog MINORDIJA el. parduotuvėje įsigytų tinkamos kokybės maisto prekių grąžinti negalite. Tik įsigijus netinkamos kokybės maisto prekę, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, galite savo pasirinkimu reikalauti, kad (i) prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę arba; (ii) reikalauti atitinkamai sumažinti kainą, arba; (iii) grąžinti prekę MINORDIJA ir reikalauti už prekę sumokėtų pinigų. Taip pat šiomis teisėmis galite pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu Jums buvo parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.
  1.47. Netinkamos kokybės prekės, prekės pažeistose pakuotėse ar kitaip išoriškai pažeistos prekės keičiamos į kokybiškas prekes MINORDIJA sąskaita.
  1.48. Netinkamos kokybės prekės keičiamos su MINORDIJA iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. MINORDIJA atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka MINORDIJA. Dėl prekių keitimo kreiptis elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.
  1.49. Keičiant MINORDIJA el. parduotuvėje įsigytas prekes, MINORDIJA turi teisę reikalauti užpildyti prekių keitimo formą.

  Apsikeitimas informacija

  1.50. MINORDIJA visus pranešimus, susijusius su prekių pristatymu, siunčia ir kitaip kontaktuoja registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, gyvenamosios vietos adresu ar telefonu. MINORDIJA siunčia informaciją Jums tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Jūsų sutikimą.
  1.51. Pranešimus ir klausimus parteikti ar kitaip kontaktuoti su MINORDIJA galite elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

  Baigiamosios nuostatos

  1.52. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  1.53. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  1.54. MINORDIJA neatsako už žalą, kilusią dėl naudojimosi MINORDIJA svetaine trikdžių, taip pat už duomenų praradimus ar sugadinimus, atsiradusius dėl Jūsų paties ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia arba turinčių Jūsų prisijungimo prie MINORDIJA svetainės duomenis, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą ar kitokį netinkamą MINORDIJA svetainės naudojimą.
  1.55. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 60 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
  1.56. Prašymą / skundą dėl MINORDIJA teikiamų Paslaugų galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faks.(85)2791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .

  Šios Taisyklės galioja nuo: 2020-05-18

  atsisiųsti